പോസ്റ്റുകള്‍

സെപ്റ്റംബർ, 2021 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

കാഞ്ഞിരവിളയിൽ താഴേതിൽ റോബി വർഗ്ഗീസ് നിര്യാതനായി

ഇമേജ്
കാഞ്ഞിരവിളയിൽ താഴേതിൽ റോബി വർഗ്ഗീസ് (42) നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം പിന്നീട്.