പോസ്റ്റുകള്‍

ജൂൺ, 2021 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

പെരുമല പുത്തൻ വീട്ടിൽ ശ്രീമതി അന്നമ്മ ഉമ്മൻ(81) നിര്യാതയായി

ഇമേജ്
പന്നിവിഴ സെന്റ് തോമസ് പ്രാർത്ഥനായോഗത്തിൽ പെരുമല പുത്തൻ വീട്ടിൽ ശ്രീമതി അന്നമ്മ ഉമ്മൻ (81) നിര്യാതയായ വിവരം വ്യസനസമേതം അറിയിക്കുന്നു. സംസ്കാരം പിന്നീട്.